Październik w historii NZS:

  • 18,19 października 1980 - Odbywa się Zjazd Delegatów Komitetów Założycielskich Niezależnych Organizacji Studenckich w Warszawie, na którym padają propozycje nazwy dla nowej organizacji: Niezależne Zrzeszenie Studentów, Solidarność Zrzeszenia Studentów Polskich, Niezależne Zrzeszenie Studentów Polskich, Ogólnopolskie Niezależne Zrzeszenie Studentów Polskich, Niezależny Związek Studentów. Ostatecznie zatwierdzono nazwę Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS). Zostaje wybrany Ogólnopolski Komitet Założycielski, statut, siedzibą NZS zostaje Warszawa.
  • 20 października 1980 - Przedstawiciele Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego NZS (OKZ NZS) składają w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie wniosek „O zarejestrowanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Studentów o nazwie: Niezależne Zrzeszenie Studentów”.
  • 26 października 1981 - Rozpoczyna się strajk okupacyjny w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu. Jego powodem jest wybór prof. Michała Hebdy na rektora tejże uczelni w sprzeczności z nową ustawą.
  • 29 października 1981 - Na Uniwersytecie Warszawskim odbywa się czterogodzinny strajk solidarnościowy.
  • 5 października 1986 - W Krakowie utworzono Krakowską Radę Koordynacyjną NZS skupiającą przedstawicieli uczelni krakowskich, redakcje pism zrzeszenia „Przeglądu Akademickiego” oraz „Indeksu”.
  • 25 października 1986 - Krakowska Rada Koordynacyjna NZS powołuje fundusz NZS, którego zadaniem jest finansowanie prasy i akcji propagandowych, dotowanie kolportażu i bibliotek, pomoc finansowa dla represjonowanych studentów, wspomaganie kultury niezależnej oraz innych inicjatyw studenckich.
  • 14 października 1988 - W Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy złożono wniosek o rejestrację NZS. 9 listopada tegoż roku władze odmawiają rejestracji. Nie pomaga odwołanie do ministra spraw wewnętrznych, który negatywną decyzję podtrzymuje.